فارسی / English

ساخته شده از جنس plexiglas

i24

i24 گنجایش عینک:10 ارتفاع:60 عرض:40 عمق:19
i23

i23 گنجایش عینک:6 ارتفاع:55 عرض:25 عمق:19
i22

i22 نمایش عینک:7 ارتفاع:66 عرض:20 عمق:20
i21

i21 نمایش عینک:6 ارتفاع:53 عرض:25 عمق:19

i20-b ارتفاع:53 عرض:25 عمق:29

i20-a نمایش عینک:4 ارتفاع:53 عرض:25 عمق:19
i19

i19 نمایش عینک:6 ارتفاع:53 عرض:27 عمق:19
I18

نمایش عینک:14 ارتفاع:65 عرض:64 عمق:22
I17

نمایش عینک:90 ارتفاع:49 عرض:25 عمق:19
I16

نمایش عینک:6 ارتفاع:49 عرض:25 عمق:19