فارسی / English

دارای گنجایش های مختلف برای نگهداری جعبه عینک
ساخته شده از جنس MDF
قابلیت جابجایی آسان(دارای چرخ)

B17

ارتفاع:84 عرض:60 عمق:56
B16

ارتفاع:84 عرض:60 عمق:47
B15

ارتفاع:84 عرض:60 عمق:47
B14

ارتفاع:84 عرض:60 عمق:47
B13

ارتفاع:82 عرض:77 عمق:37
B12

ارتفاع:82 عرض:60 عمق:37
B11

ارتفاع:74 عرض:77 عمق:51
B10

ارتفاع:74 عرض:60 عمق:51
B9

ارتفاع:77 عرض:77 عمق:52
B8

ارتفاع:77 عرض:60 عمق:52