فارسی / English

دارای ظرفیت های مختلف برای نمایش عینک
قابلیت جابجایی آسان (دارای چرخ)

H37

نمایش عینک:54 ارتفاع:188 عرض:60 عمق:40
H36

نمایش عینک54 ارتفاع:188 عرض:60 عمق:40
H35

نمایش عینک:54 ارتفاع:188 عرض:60 عمق:40
H34

نمایش عینک:68 ارتفاع:184 عرض:58 عمق:50
H33

نمایش عینک:68 ارتفاع:184 عرض:58 عمق:50
H32

نمایش عینک:68 ارتفاع:184 عرض:58 عمق:50
H31

نمایش عینک:68 ارتفاع:184 عرض:58 عمق:50
H30

نمایش عینک:46 ارتفاع:184 عرض:60 عمق:50

نمایش عینک:44 ارتفاع:183 عرض:63 عمق:63
H28

نمایش عینک:68 ارتفاع:183 عرض:60 عمق:60