فارسی / English

ساخته شده از جنس MDF
  تقسیم کننده داخل کشو از جنس PVC


ارتفاع:78 عرض:60 عمق:40

ارتفاع:98 عرض:60 عمق:35
M29

ارتفاع:98 عرض:60 عمق:40
M28

ارتفاع:89 عرض:150 عمق:60
M27

ارتفاع:98 عرض:60 عمق:35
M26

ارتفاع:89 عرض:150 عمق:50
M25

ارتفاع:98 عرض:60 عمق:35
M24

ارتفاع:89 عرض:150 عمق:50
M23

ارتفاع:98 عرض:60 عمق:35
M22

ارتفاع:89 عرض:150 عمق:50